VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Socialinių mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1925

Title: Darbo produktyvumą lemiančių veiksnių poveikio vertinimas globalizacijos kontekste
Authors: MAČIULYTĖ-ŠNIUKIENĖ, Alma
Issue Date: 2015
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Mačiulytė-Šniukienė, A. 2015. Darbo produktyvumą lemiančių veiksnių poveikio vertinimas globalizacijos kontekste: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 214 p.
Abstract: Disertacijoje vertinamas tiesioginės įtakos veiksnių poveikis Europos Sąjungos šalių darbo produktyvumui globalizacijos kontekste. Pagrindinis tyrimo objektas yra Europos Sąjungos šalių, suskirstytų į klasterius pagal darbo produktyvumo ir globalizacijos lygius, darbo produktyvumas ir jį lemiančių veiksnių poveikis globalizacijos sąlygomis. Pagrindinis disertacijos tikslas – remiantis teorinėmis koncepcijomis ir retrospektyviniais empiriniais tyrimais, nustačius darbo produktyvumą lemiančius veiksnius, sudaryti veiksnių poveikio darbo produktyvumui vertinimo globalizacijos sąlygomis modelį. Sukurto modelio taikymo sritis – šalių grupių ekonominio augimo ir konvergencijos skatinimo strategijos, jų taikymo rezultatų modeliavimas. Darbe sprendžiami šie pagrindiniai uždaviniai: išanalizavus produktyvumo koncepcijų genezę, nustatyti ir tipologizuoti darbo produktyvumą lemiančius veiksnius, modifikuoti endogeninę produktyvumo funkciją, ją papildant su globalizacija susijusiais tiesioginio poveikio veiksniais; nustaty-ti objektyviausiai globalizacijos lygį atspindintį kompozitinį indeksą; suda-ryti veiksnių poveikio darbo produktyvumui vertinimo globalizacijos sąlygomis modelį ir jį pritaikyti ES šalims. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos li-teratūros ir autorės publikacijų disertacijos tema sąrašai ir 16 priedų. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose. Pirmajame skyriuje atlikta produktyvumo ir globalizacijos paradigmų bei jų genezės analizė, patikslintos sąvokos, nustatyti, teoriškai pagrįsti ir suklasifikuoti darbo produktyvumą lemiantys veiksniai, modifikuota endo-geninė produktyvumo funkcija, ją pritaikant globalizacijos kontekstui. Antrajame skyriuje pateikiamas veiksnių poveikio darbo produktyvumui vertinimo globalizacijos sąlygomis modelis. Trečiajame skyriuje pristatoma empirinio tyrimo metodologija ir veiksnių poveikio skirtingų darbo produk-tyvumo ir globalizacijos lygių Europos Sąjungos šalių darbo produktyvumui vertinimo rezultatai. Disertacijos tema paskelbti 7 straipsniai: penki – recenzuojamuose mokslo žurnaluose, referuojamuose tarptautinėse duomenų bazėse, du – recenzuojamoje tarptautinės konferencijos medžiagoje. Disertacijos tema perskaityti šeši pranešimai konferencijose (1 jaunųjų mokslininkų konferencijoje, 1 Lietuvos mokslo tarybos konferencijoje, 4 tarptautinėse mokslo konferencijose).
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1925
ISBN: 978-609-457-866-3
Appears in Collections:Socialinių mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2354_Priedai nuo J iki N.pdf3.56 MBAdobe PDFView/Open
2354_Priedai nuo A iki I.pdf776 kBAdobe PDFView/Open
2354_A_Maciulytes_Sniukienes.pdf2.02 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback