VGTU talpykla > Statybos fakultetas / Faculty of Civil Engineering > Moksliniai straipsniai / Research articles >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/115

Title: Attributes weights determining peculiarities in multiple attribute decision making methods
Other Titles: Daugiatikslių apsisprendimo metodų rodiklių svorio nustatymo ypatumai
Authors: Zavadskas, Edmundas Kazimieras
Turskis, Zenonas
Ustinovičius, Leonas
Ševčenko, Galina
Keywords: Investicijos
Projektas
Ekspertas
Rodiklis
Svoris
Daugiatikslė analizė
Apklausa
Rizika
Apribotas intervalas
Investment
Project
Risk
Expert
Attribute
Weight
Multiple attribute analysis
Inquiry
Limited interval
Issue Date: 2010
Publisher: Kauno technologijos universitetas
Citation: Zavadskas, E. K.; Turskis, Z.; Ustinovičius, L.; Ševčenko, G. 2010. Attributes weights determining peculiarities in multiple attribute decision making methods, Inžinerinė ekonomika (21)1: 32-43.
Abstract: The paper provides the solutions for managing the corporate strategic changes in the context of climate change, specifying the techniques for the improvement of the strategic management, rationalization of the corporate management functions as well as measures evaluating the influence of the changes executed to the enterprise competitiveness. The paper presents in a detailed, however concise manner, as the outcome of the economic evaluations and empirical investigations on actions towards climate change taken by the enterprises in Lithuania, Latvia and Poland executed by the author, the set of corporate management measures to solve the tasks arisen with regard to climate change challenges (UN, 1998; EC 2003, 2009; EP, 2009) facing the enterprises and respectively inevitably leading to corporate strategic changes. In this context paper analyses the solutions of strategic changes, specifying the techniques of their application in the context of improvement of the strategic management, rationalization of the corporate management. When executing corporate strategic changes the author propose to use the complex set of measures determined as to ensure the reasonable efficiency of functions of the enterprise as well as its products. In order to ensure rational management of the corporate changes the author recommends to evaluate the efficiency of corporate strategic changes respectively proposing the toolkit created thereof This allows to evaluate the benefit of the executed changes within the enterprise as to identify, the directions and actions needed to continue the increase of the efficiency of the enterprise activity in the context of climate change. Investment’s risk management, the best feasible alternative’s selection, alternatives ranking are usual practices of any project in construction. There is a set of attributes (parameters, factors, criteria) necessary for considering. Influence is noticed in environmental changes, cost reduction attributes in project’s realization process, the effect of project’s value on its realisation. Risk management is an essential part of project’s life cycle. Management of investments risk means presence of all procedures control in any phase of the project. The estimation of risk must be carried out at various project stages. The investor work conditions changes continuously due to economic situation changes. Investment projects’ quality estimation can be based only on the management’s ingenuity of the investor and depend on its intuition and experience. The risk management attributes can have both qualitative and quantitative values. The biggest problem when making decisions is the estimation influence of different attributes. Given attributes significance values are based on experts’ knowledge or new ways of its application. The article summarises the results of theoretical and empirical studies in the sphere of the multi-attribute decision making by focusing on the peculiarities of attributes weight determined by applying an expert method. The proposed method includes five stages: attributes significance measuring, values analysis, weights estimation, measures improving and improved weights estimation. According to the article, the authors’ opinion is considered appropriate to limit experts given values to the attributes importance. The offered method of the attributes weights estimation is applied when there is a limited number of experts and it cannot be increased. The offered method was tested in the solution of the actual problem.
Description: Lietuviška santrauka. Investicijų rizikos vadyba, geriausios galimos alternatyvos parinkimas, alternatyvų pateikimas – tai visų statybos projektų uždaviniai. Pateikta būtinų nagrinėti rodiklių (parametrų, kriterijų) aibė. Veikia išorinės aplinkos pokyčiai, išlaidų sumažinimas, projektų realizavimo rodikliai ir projekto realizavimo vertės efektas. Rizikos vadyba yra svarbi visų projektų gyvavimo ciklų dalis. Investicinių projektų vadybos kokybės nustatymas gali remtis tik projekto investuotojo vadybos sumanumu, jo patirtimi ir intuicija. Rizikos vadybos rodikliai gali būti apibrėžiami kokybine ir kiekybine informacija. Vienas iš sunkiausių uždavinių - nustatyti įvairių rodiklių įtaką. Nustatytos rodiklių svarbumo reikšmės yra pagrįstos ekspertų žiniomis arba nauju jų pritaikymu. Straipsnyje apibendrinti teorinių ir empirinių tyrimų daugiatikslio apsisprendimo rezultatai. Dėmesys skiriamas rodiklių svorių reikšmių nustatymo ekspertiniu metodu ypatumams. Anot straipsnio autorių galima apriboti suteikiamas rodikliams svarbumo lygio reikšmes leistinuose intervaluose. Pasiūlytą rodiklių svorio nustatymo metodą sudaro penki etapai: − rodiklių svarbumo matavimo, − rodiklių svorio nustatymo, − rodiklių svarbumo matavimo pataisymo ir − pataisytų rodiklių svorių nustatymo. Siūlomas rodiklių svorių nustatymo metodas yra taikomas tada kai ekspertų yra ribotai ir jų negali būti daugiau. Šis metodas buvo išbandytas sprendžiant svarbų uždavinį. Tyrimo uždavinys. Prekių, paslaugų ir technologijų kūrimas yra viena iš svarbiausių žmonijos veiklos sričių. Ši sritis nuolatos yra plėtojama ir tobulinama. Supančios aplinkos rizikos vertinimas ir apsisprendimo strategijos statyboje per paskutinius dešimtmečius tapo sudėtingos ir painios, informacijos požiūriu labai dinamiškos ir komplikuotos, kurios jungia tokias sritis: ekspertinės sprendimų paramos sistemas, išlaidų ir gautos naudos analizę ir investicijų rizikos analizę. Verslo realijos žiniomis grįstoje ekonomikoje rodo mokslinius uždavinius, atskleisdamos sąryšį tarp ekonominio darnumo ir naujovių diegimo versle. Visos naujos idėjos ir galimi sprendimų variantai turi būti lyginami pagal daugelį rodiklių. Viena iš priemonių, tinkančių pagrįsti darnius aplinkos sprendimus, yra lyginamoji rizikos analizė (LRA). LRA trūksta gerai struktūrizuoto optimalaus projekto nustatymo metodo. Daugiatikslio apsisprendimo analizė (DAA) yra populiarių metodų grupė spręsti daugelį ekonominių, vadybos, statybinių ir kitokių uždavinių. Jos yra tinkamos tikslingoms projektinėms alternatyvoms palyginti. Šių metodų pagrindas yra sprendimų priėmimo matricos. Jos pateikia gerai struktūrizuotus metodus projekto gyvavimo ciklo dalyvių nuomonėms įvertinti tam, kad būtų sudarytos sprendimų priėmimo matricos ir pateiktos tikslingos alternatyvos. Apsisprendimas projektų gyvavimo ciklo metu yra sudėtingas ir painus uždavinys, apibrėžiamas suderinamumu ir įvairių socialinių, politinių, aplinkos ir ekonominių poveikių nuolaidomis tam, kad būtų galima pasirinkti vieną iš alternatyvių sprendinių, dažnai taikoma išlaidų ir gautos naudos analizė, retkarčiais gali būti taikoma ir lyginamoji rizikos analizė.[...] 􀁹 dominuojanti (iš visų nagrinėtų sektorių įmonių) išorinė priemonė, siekiant mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų taršą, yra dujų, sukeliančių šiltnamio efektą, taršos leidimų prekybos sistema; 􀁹 nustatytų klimato kaitos reguliavimo priemonių šiltnamio efektą sukeliančių dujų taršai mažinti poveikis nagrinėtų sektorių įmonių darbo vietų pokyčiams buvo minimalus – įmonės vengė mažinti personalo skaičių, jos taikė personalo kvalifikaciją keliančias priemones. Atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad pateiktas priemones aktyviai naudojo būtent energiją intensyviai vartojančios (jos taip pat yra intensyviai aplinką teršiančios) įmonės šių ūkio sektorių: a) šilumos ir elektros energijos gamybos, b) cemento, kalkių, plieno gamybos, e) trąšų gamybos, f) medžio apdirbimo, statybos, popieriaus gaminių. Įvertinus atlikto tyrimo rezultatus, daroma išvada, kad šiltnamio efektą sukeliančių dujų tarša yra vienas iš kritinių veiksnių, lemiančių įmonių strateginio valdymo efektyvumą ir įmonių konkurencingumo stiprinimo galimybes. Apibendrinus mokslininkų darbų apie įmonių strateginius procesus rezultatus ir atlikus analitinius ir empirinius tyrimus, straipsnyje pasiūlytos priemonės strateginiams pokyčiams valdyti: esminiai įmonės strateginių pokyčių programos komponentai; būdas įmonės strateginėms valdymo funkcijoms racionalizuoti. Taikant šį būdą, gali būti nustatomos dominuojančios įmonės strateginių valdymo funkcijų, jų operacijų charakteristikos. Šių charakteristikų pagrindu gali būti racionalizuojamos strateginės valdymo funkcijos tiek įmonės, tiek jos funkcinio padalinio lygmenimis.[...]
URI: http://hdl.handle.net/1/115
ISSN: ISSN 1392 – 2785
Appears in Collections:Moksliniai straipsniai / Research articles

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Zavadskas_Ustinovicius_Turskis.pdf426.84 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback