VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1576

Title: Sapropelio panaudojimo šilumos gamybai tyrimai ir aplinkosauginis vertinimas
Other Titles: Research of Sapropel Use for Heat Production and Environmental Assessment
Authors: Kozlovska, Justyna
Issue Date: 2012
Publisher: VGTU leidykla „TECHNIKA“
Citation: Kozlovska, J. 2012. Sapropelio panaudojimo šilumos gamybai tyrimai ir aplinkosauginis vertinimas: daktaro disertacija. Vilnius: Technika. 170 p.
Description: Disertacijoje nagrinėjamos sapropelio susidarymo priežastys, analizuojamos pagrindinės jo savybės ir sudėtis, taip pat panaudojimo galimybės biokuro briketams gaminti. Pagrindinis tyrimų objektas yra sapropelis ir galimybė jį panaudoti kaip rišamąją medžiagą biokuro briketams gaminti. Pagrindinis disertacijos darbo tikslas – kompleksinių tyrimų metu šiluminiu bei aplinkosauginiu požiūriu nustatyti sapropelio tinkamumą biokuro briketų gamybai, įvertinti veiksnius, darančius įtaką jam, kaip biokuro rūšiai, ir panaudojimo šilumos energijos gamybai galimybes. Šiame darbe sprendžiami tokie uždaviniai: ištirti cheminių sapropelio elementų sudėtį ir organinės anglies kiekį, išanalizuoti mechanines briketų su sapropelio, kaip rišiklio, savybes, nustatyti šilumines sapropelio ir jo mišinių su kitu biokuru briketų charakteristikas bei įvertinti šių briketų deginimo proceso metu išsiskiriančių dujinių teršalų emisijas, taip pat sumodeliuoti sapropelio briketų degimo procesą bei teršalų išsiskyrimą ir pasiūlyti optimalų biokuro briketo su sapropeliu mišinio variantą. Disertaciją sudaro įvadas, šeši skyriai, rezultatų apibendrinimas, naudotos literatūros ir autorės publikacijų disertacijos tema sąrašas. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema ir darbo aktualumas, pristatomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, pateikiamas mokslinis darbo naujumas ir praktinė darbo rezultatų reikšmė, pateikiami ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos paskelbtos disertacijos tema autorės publikacijos ir pranešimai konferencijose bei apibūdinama disertacijos struktūra. Pirmasis skyrius skirtas literatūros apžvalgai, jame nagrinėjami sapropelio susidarymo ir išgavimo būdai, aprašomos pagrindinės sapropelio savybės, aptariama cheminė sudėtis ir panaudojimo galimybės. Analizuojamas sapropelio panaudojimas biokurui: briketavimas ir šiluminė vertė, teršalų išsiskyrimas, deginimo technologijos ir skaitinio modeliavimo galimybės. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai. Antrajame skyriuje pateikta tyrimų metodika ir rezultatų analizė, nustatomas sapropelio tinkamumas naudoti jį energetikoje. Trečiajame ir ketvirtajame skyriuose pateikiami mechaninių briketų su sapropelio rišikliu savybių, šiluminių verčių ir deginimo tyrimai, pristatomas atliktas aplinkosauginis įvertinimas. Penktajame skyriuje pateiktas skaitinis briketų su sapropeliu degimo proceso modeliavimas. Šeštajame skyriuje aprašomas inžinerinis-aplinkosauginis sprendinys. Disertacijos tema paskelbti 8 straipsniai: trys – mokslo žurnaluose, įtrauktuose į tarptautines duomenų bazes, vienas – recenzuojamame tarptautinės konferencijos leidinyje, įtrauktame į Web of Science, Thomson Reuters duomenų bazes, vienas – recenzuojamoje tarptautinėje konferencijos Lietuvoje medžiagoje, du – recenzuojamuose konferencijų Lietuvoje leidiniuose, vienas – nerecenzuojamoje konferencijos Lietuvoje medžiagoje. Disertacijoje atliktų tyrimų rezultatai buvo paskelbti 7 mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/1576
ISBN: 978-609-457-411-5
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2103_Kozlovska_Disertacija_WEB.pdf4.36 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback