VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1680

Title: Aerozolinės taršos siurbtuvo, aktyvinamo aeroakustiniu srautu, efektyvumo tyrimas
Other Titles: Investigation of Efficiency of Aerosol Pollution Exhauster Under Aeroacoustic Flow
Authors: TETSMAN, Ina
Issue Date: 2013
Publisher: VGTU leidykla „Technika"
Citation: Tetsman, I. 2013. Aerozolinės taršos siurbtuvo, aktyvinamo aeroakustiniu srautu, efektyvumo tyrimas: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 102 p.
Description: Disertacijoje nagrinėjamas naujai sukurto aerozolinės taršos šoninio siurbtuvo, aktyvinamo aeroakustiniu srautu, darbo efektyvumo nustatymas. Pateikiami teoriniai ir eksperimentiniai tyrimai. Pagrindinis disertacijos tikslas – ištirti aerozolinės taršos siurbtuvo, aktyvinamo aeroakustiniu srautu, efektyvumą ir suformuluoti jo tyrimo metodiką. Tyrimo objektas – šoninis siurbtuvas aktyvinamas aeroakustiniu srautu. Siekiant įgyvendinti tyrimų tikslą išspręsti šie uždaviniai: atlikta mokslinės literatūros apžvalga apie siurbtuvų tyrimus ir analizę, ištirtas šoninis siurbtuvas aktyvinamas aeroakustiniu srautu, pasiūlyta eksperimentinių tyrimų metodika, eksperimentiškai ištirtas siurbtuvo darbo efektyvumas. Uždaviniai suformuluoti atsižvelgiant į aerozolinių dalelių mažinimo problemą aplinkoje. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, rezultatų apibendrinimas, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai ir vienas priedas. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Pirmasis skyrius skirtas literatūros apžvalgai. Išanalizuotos aerozolinių dalelių šalinimo priemonės ir jų formuojamų srautų charakteristikos, pateiktos aeroakustinių srautų charakteristikų ir disertacijos tema atliktų mokslinių darbų analizės. Išnagrinėti veiksmai, veikiantys koaguliacijos proceso efektyvumą. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai. Antrajame skyriuje pateikti virš druskos rūgšties tirpalo garuojančio paviršiaus teoriniai tyrimai, nustatyti taršos šaltinio dinaminiai klampos koeficientai ir tankiai atsižvelgiant į skysčio temperatūrą, teoriškai nustatytas aeroakustinio srauto poveikis aerozolinėms dalelėms, atlikta tyrimo rezultatų analizė. Trečiajame skyriuje aprašomi siurbtuvo aktyvinamo aeroakustiniu srautu eksperimentiniai tyrimai, pateikta tyrimo metodika. Išsamiai išanalizuota garso generatorių akustinio lauko charakteristikų priklausomybė nuo garso generatorių konstrukcijų. Įvertintas siurbtuvo darbo efektyvumas, pateiktos statistinės matavimų charakteristikos. Pabaigoje pateiktos išvados ir literatūros sąrašas. Disertacijos tema išspausdintos šešios mokslinės publikacijos: viena – mokslo žurnale, įtrauktame į ISI Web of Science sąrašą; viena – mokslo žurnale, cituojamame Copernicus duomenų bazėje; trys – recenzuojamuose tarptautinių konferencijų straipsnių rinkiniuose; dvi – kituose tarptautinių ir respublikinių konferencijų straipsnių rinkiniuose.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/1680
ISBN: 978-609-457-608-9
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2213_Tetsman_Disertacija_WEB.pdf5.42 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback