VGTU talpykla > Antano Gustaičio aviacijos institutas / Antanas Gustaitis' Aviation Institute > Moksliniai straipsniai / Research articles >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/172

Title: Finite element analysis of thermal fields in the pulsed power magnetic field generator
Other Titles: Šiluminė impulsinių magnetinių laukų generatoriaus analizė baigtinių elementų metodu
Authors: Šnirpūnas, Vincas
Stupak, Eugeniuš
Kačianauskas, Rimantas
Kačeniauskas, Arnas
Novickij, Jurij
Keywords: thermal analysis
coupled magneto-thermal analysis
pulsed power magnetic field generators
the finite element method
šiluminë analizė
susieta magnetoterminė analizė
, impulsiniai magnetinių laukų generatoriai
baigtinių elementų metodas
Issue Date: 2004
Publisher: Lietuvos mokslų akademija
Citation: Šnirpūnas, V.; Stupak, E.; Kačianauskas, R.; Kačeniauskas, A.; Novickij, J. 2004. Finite element analysis of thermal fields in the pulsed power magnetic field generator, Energetika 4: 12-18.
Abstract: The paper presents a finite element analysis of thermal fields in a pulsed power magnetic field generator. The laboratory system developed at the Vilnius High Magnetic Field Centre generates half-period sinusshaped magnetic field pulses of 2 ms duration and with amplitudes up to 50 T. The peak power of the designed generator is up to 15 MW. Numerical analysis performed by the finite element method simulated the transient behaviour of magnetic fluxes, induced heat and thermal fields in the pulsed generator. The non-linear thermal analysis was performed considering temperature-dependent specific heat and conductivity. The numerical behaviour of magnetic fields was validated by comparison with experimental measurements, while thermal analysis served for prediction of the temperature-dependent material properties.
Description: Pateikiama impulsiniø magnetiniø laukø generatoriuje susidaranèiø temperatûros laukø skaitinë analizë. Vilniaus stipriøjø magnetiniø laukø centre sukurta laboratorinë áranga generuoja sinusoidinius 2 ms trukmës magnetinio lauko impulsus, kuriø amplitudë siekia 50 T. Didþiausia impulsinio generatoriaus galia lygi 15 MW. Skaitinë analizë, pagrásta baigtiniø elementø metodu, modeliuoja nestacionarius magnetinius procesus, indukuotà ðilumos kieká ir temperatûros laukus impulsiniame generatoriuje. Netiesinë ðiluminë analizë atliekama ávertinant savitosios ðilumos ir ðilumos laidumo koeficientø priklausomybæ nuo temperatûros. Skaitiniai magnetiniø laukø rezultatai palyginti su eksperimentiniais duomenimis. Temperatûros laukø analizë skirta ávertinti medþiagø savybiø, priklausanèiø nuo temperatûros, koeficientø pokyèiams.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/172
ISSN: 0235-7208
Appears in Collections:Moksliniai straipsniai / Research articles

Files in This Item:

File Description SizeFormat
12-18_Snirpunas_Energetika.pdf161.64 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback