VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1720

Title: Girotropinių įtaisų modelių tyrimas ir taikymas
Authors: Plonis, Darius
Issue Date: 2014
Citation: Plonis, D. 2014. Girotropinių įtaisų modelių tyrimas ir taikymas: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 158 p.
Abstract: Disertacijoje sprendžiama girotropinių įtaisų modelių (GĮM) tobulinimo, juose sklindančių elektromagnetinių (EM) bangų charakteristikų ir parametrų tyrimo bei prognozavimo, modelių taikymo problema. Tyrimų objektas – GĮM ir jų taikymo galimybės. Disertacijos tikslas – ištirti GĮM bangų fazines (FCh) ir silpimo charakteristikas (SCh) bei parametrus, modelių taikymo galimybes. Darbe sprendžiami uždaviniai: patobulinti GĮM elektrodinaminius ir matematinius modelius, sukurti kompiuterinius modelius (algoritmus bei programas) GĮM bangų dispersinėms lygtims spręsti; pritaikyti dirbtinių neuronų tinklus (DNT) bangų FCh išskirti ir prognozuoti, parametrams nustatyti; apskaičiuoti ir ištirti GĮM bangų FCh bei SCh, parametrus, taikant autorinę programinę įrangą; sukurti ir ištirti sluoksniuotų puslaidininkinių-dielektrinių bangolaidžių (PDB) kompiuterinius modelius, ištirti GĮM taikymo galimybes. Disertaciją sudaro įvadas, 4 skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir šaltinių bei autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai, 3 priedai. Įvade apibrėžiami: tyrimų problema, darbo aktualumas, tyrimų objektas, darbo tikslas bei uždaviniai. Aprašomi: tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Nurodomi autoriaus pranešimai disertacijos tema konferencijose ir seminaruose, disertacijos struktūra. 1 skyriuje pateikiama literatūros ir šaltinių disertacijos tema analizė: nagrinėjami GĮM, juose naudojamos medžiagos, tyrimų metodai. Nurodomas autoriaus indėlis į tyrimų problemos sprendimą, suformuluojami darbo uždaviniai. 2 skyriuje pristatomi girotropinių įtaisų elektrodinaminiai ir matematiniai modeliai. Kuriami ir tikrinami kompiuteriniai modeliai GĮM bangų FCh ir SCh skaičiuoti. FCh atskiriamos ir tiriamos, taikant DNT. Eksperimentiškai tiriami fiziniai feritinių bangolaidžių modeliai. 3 skyriuje tiriamos PDB modelių FCh. Analizuojamos bangolaidžių su jautriais temperatūrai puslaidininkine šerdimi ir anizotropiniu dielektriko sluoksniu bangų FCh bei SCh. Tiriami sluoksniuoti PDB modeliai. Pateikiami dielektrinių bangolaidžių tyrimų, taikant DNT, rezultatai. 4 skyriuje tiriamos GĮM taikymo galimybės EM bangų fazės keitikliuose, moduliatoriuose, silpnintuvuose bangolaidžiuose ir filtruose. Disertacijos tema publikuota 14 mokslinių straipsnių, iš jų 8 – recenzuojamuose mokslo žurnaluose. Iš šių 5 straipsniai paskelbti mokslo žurnaluose, įtrauktuose į Thomson Reuters Web of Science duomenų bazę. Disertacijos tema perskaityta 13 pranešimų mokslinėse konferencijose ir seminaruose.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/1720
ISBN: 978-609-457-676-8
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2245_PLONIS_Disertacija2in1_WEB.pdf4.03 MBAdobe PDFView/Open
2245_PLONIS_A_priedas.pdf73.64 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback