VGTU talpykla > Verslo vadybos fakultetas / Faculty of Business Management > Moksliniai straipsniai / Research articles >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/298

Title: Baltijos šalių išsivystymo palyginimas: praktiniai kompleksinio požiūrio taikymo aspektai
Other Titles: Comparison of Baltic countries’ development: practical aspects of complex approach
Authors: Tvaronavičienė, Manuela
Ginevičius, Romualdas
Grybaitė, Virginija
Keywords: Šalių išsivystymas
Daugiakriterinis įvertinimas
Modeliavimas
Tvarioji plėtra
Lietuva
Latvija
Estija
Europos Sąjunga
Countries’ development
Multi-criteria evaluation
Modeling
Sustainable development
Lithuania
Latvia
Estonia
The European Union
Issue Date: 2008
Publisher: Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas
Citation: Tvaronavičienė, M.; Ginevičius, R.; Grybaitė, V. 2008. Baltijos šalių išsivystymo palyginimas: praktiniai kompleksinio požiūrio taikymo aspektai, Verslas: teorija ir praktika 9(1): 51-64.
Abstract: In the pre­sen­ted pa­per it is ai­med to re­ve­al how dif­fe­rent ap­pro­ach to­wards de­ve­lop­ment mea­su­re­ment im­pacts on coun­tries' ran­king re­sults. De­ve­lop­ment of Lit­hu­a­nia, Lat­via and Es­to­nia is being es­ti­ma­ted by using three mul­ti-cri­te­ria met­hods, each of which is in­de­pen­dent­ly ap­plied to chosen sys­tem of in­di­ca­tors with dif­fe­rent­ly mo­de­led sig­ni­fi­can­ces of com­pri­sing com­po­nents. Authors' over­view of con­si­de­red coun­tries de­ve­lop­ment du­ring 2000–2006 year pe­riod is being performed in the fol­lo­wing way: they jux­ta­po­se res­pec­ti­ve­ly com­pu­ted com­plex in­di­ca­tors' trends and GDP growth, rank the Bal­tic coun­tries ac­cor­ding to their le­vel of de­ve­lop­ment, and com­pa­re them to the Eu­ro­pe­an Union coun­tries. Ob­tai­ned re­sults al­lo­wed to in­di­ca­te how much spe­ci­fic mul­ti-cri­te­ria met­hod and its ap­pli­ca­tion pre­mi­ses im­pact on eva­lu­a­tion of conc­re­te coun­try and in what ca­ses countries' ran­king de­pends on eva­lu­a­tion tech­no­lo­gy the most. As a re­sult, so­me prac­ti­ca­li­ties of multicri­te­ria met­hods ap­pli­ca­tion ha­ve be­en ela­bo­ra­ted and im­pact of their use on eco­no­mic ana­ly­sis disclosed. Ke­y­words: coun­tries' de­ve­lop­ment, mul­ti-cri­te­ria eva­lu­a­tion, mo­de­ling, su­stai­nab­le development, Lit­hu­a­nia, Lat­via, Es­to­nia, the Eu­ro­pe­an Union.
Description: Lietuviška santrauka. Straips­ny­je sie­kia­ma at­skleis­ti, kiek skir­tin­gas po­žiū­ris į ša­lių iš­si­vys­ty­mą da­ro įta­ką jų tarpu­sa­vio pa­ly­gi­ni­mo re­zul­ta­tams. Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos iš­si­vys­ty­mą au­to­riai ver­ti­na pasitelkdami tris dau­giak­ri­te­ri­nius me­to­dus, kiek­vie­ną iš jų pri­tai­ky­da­mi skir­tin­gai su­mo­de­liuo­tiems pa­si­rink­tos ver­ti­ni­mo sis­te­mos at­ski­rų ro­dik­lių reikš­min­gu­mams. Au­to­riai ap­žvel­gia tri­jų nag­ri­nė­ja­mų ša­lių vys­ty­mą­si 2000–2006 m.: gre­ti­na skir­tin­gai ap­skai­čiuo­tų kom­plek­si­nių ro­dik­lių ki­ti­mą su BVP kiti­mu bei įver­ti­na Bal­ti­jos ša­lių iš­si­vys­ty­mo, vie­na ki­tos bei Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių at­žvil­giu, ly­gį. Gau­ti re­zul­ta­tai at­sklei­džia, kiek dau­giak­ri­te­ri­nio me­to­do pa­rin­ki­mas bei jo tai­ky­mo bū­das le­mia atskiros ša­lies ver­ti­ni­mą, kaip kin­ta ša­lių iš­si­ri­kia­vi­mas pa­gal iš­si­vys­ty­mą, at­si­žvel­giant į kom­plek­si­nio ver­ti­ni­mo tech­ni­ką. Api­ben­dri­na­mi prak­ti­niai kom­plek­si­nių ma­te­ma­ti­nių me­to­dų tai­ky­mo niu­an­sai ir jų tai­ky­mo bū­do įta­ka eko­no­mi­nio ty­ri­mo re­zul­ta­tams.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/298
ISSN: 1648-0627
Appears in Collections:Moksliniai straipsniai / Research articles

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Business_Vol9_No1_51-64_Tvaronaviciene.pdf745.72 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback