VGTU talpykla > Statybos fakultetas / Faculty of Civil Engineering > Moksliniai straipsniai / Research articles >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/299

Title: Daugiakriterinio vertinimo būdų suderinamumas
Other Titles: The problem of compatibility of various multiple criteria evaluation methods
Authors: Ginevičius, Romualdas
Podvezko, Valentinas
Keywords: Kompleksinis vertinimas
Daugiakriteriniai metodai
Koreliacinė analizė
Metodų suderinamumas
Complex evaluation
Multicriteria methods
Modeling
Correlation analysis
Compatibility (concordance ) of methods
Issue Date: 2008
Publisher: Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas
Citation: Ginevičius, R.; Podvezko, V. 2008. Daugiakriterinio vertinimo būdų suderinamumas, Verslas: teorija ir praktika 9(1): 73-80.
Abstract: When va­rio­us mul­tip­le cri­te­ria met­hods are used to eva­lu­a­te a par­ti­cu­lar ob­ject or phenomenon, con­flic­ting re­sults are usu­al­ly ob­tai­ned. This al­lows us to sta­te that eve­ry met­hod has its ad­van­ta­ges and di­sad­van­ta­ges as well as its own lo­gic, high­ligh­ting so­me par­ti­cu­lar as­pects of the consi­de­red ob­ject or si­tu­a­tion. Se­e­king to re­du­ce the par­ti­cu­lar ef­fects of va­rio­us mul­tic­ri­te­ria eva­lu­a­tion met­hods (MCEM) on the cal­cu­la­tion re­sults, it is ra­tio­nal to es­ti­ma­te the con­si­de­red ob­ject (or phe­no­me­non) by using se­ve­ral met­hods and, then, to find the ave­ra­ge es­ti­ma­te. The­re­fo­re, a the­o­re­ti­cal as well as prac­ti­cal pro­blem of se­lec­ting the ap­prop­ria­te mul­tic­ri­te­ria eva­lu­a­tion met­hods to be used as a ‘pac­ka­ge’ ari­ses.
Description: Lietuviška santrauka. Ver­ti­nant tą pa­tį reiš­ki­nį įvai­riais dau­giak­ri­te­ri­niais me­to­dais, gau­na­mi skir­tin­gi re­zul­ta­tai. Tai lei­džia teig­ti, kad kiek­vie­nas me­to­das tu­ri sa­vo pri­va­lu­mų ir trū­ku­mų, vi­di­nę lo­gi­ką, iš­ryš­ki­na vis ki­to­kį nag­ri­nė­ja­mo ob­jek­to ar nag­ri­nė­ja­mos si­tu­a­ci­jos as­pek­tą. Sie­kiant su­ma­žin­ti at­ski­rų dau­giak­ri­te­ri­nio ver­ti­ni­mo bū­dų (DVB) spe­ci­fi­kos įta­ką skai­čia­vi­mo rezultatams, tiks­lin­ga nag­ri­nė­ja­mą reiš­ki­nį ver­tin­ti ke­liais bū­dais, o pas­kui nu­sta­ty­ti šių ver­ti­ni­mų vidur­kį. Dėl to ky­la tiek moks­li­nė, tiek prak­ti­nė pro­ble­ma – ko­kius dau­giak­ri­te­ri­nio ver­ti­ni­mo bū­dus įtrauk­ti į vie­ną „pa­ke­tą“.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/299
ISSN: 1648-0627
Appears in Collections:Moksliniai straipsniai / Research articles

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Business_Vol9_No1_73-80_Ginevicius.pdf216.68 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback