VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/862

Title: Elektrodinaminių lėtinimo įtaisų tyrimas taikant lygiagrečiąsias kompiuterines sistemas
Other Titles: Investigation of the electrodynamic retard devices using parallel computer systems
Authors: Pomarnacki, Raimondas
Issue Date: 2011
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Pomarnacki, R. 2011. Elektrodinaminių lėtinimo įtaisų tyrimas taikant lygiagrečiąsias kompiuterines sistemas: daktaro disertacija. Vilnius: Technika. 150 p.
Description: Disertacijoje nagrinėjamos mikrobangų įtaisų analizės ir sintezės proble-mos, taikant lygiagrečiąsias kompiuterines sistemas. Pagrindiniai tyrimo objektai yra daugialaidės mikrojuostelinės linijos (DML) ir meandrinės mikrojuostelinės vėlinimo linijos (MMVL). Šie objektai leidžia perduoti, sinchronizuoti bei vėlinti siunčiamus signalus ir yra neatsiejama dalis daugelio mikrobangų prietaisų. Jų operatyvi ir tiksli analizė bei sintezė sąlygoja įtaisų kūrimo spartinimą. Pagrindinis disertacijos tikslas – sukurti lygiagrečiąsias metodikas ir algoritmus, skirtus sparčiai ir tiksliai atlikti minėtų linijų analizę ir sintezę. Sukurtų algoritmų ir metodikų taikymo sritis – mikrobangų įtaisų modeliavimo ir automatizuoto projektavimo progra-minė įranga. Disertaciją sudaro įvadas, penki skyriai, rezultatų apibendrinimas, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tematika sąrašai bei du priedai. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomi tyrimų objektai, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema, autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos sandara. Pirmasis skyrius skirtas literatūros apžvalgai. Jame pateiktos DML ir MMVL analizės ir sintezės problemos, be to apžvelgtos lygiagrečiosios skaičiavimo sistemos ir jų taikymas elektrodinamikos uždaviniams spręsti. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai. Antrajame skyriuje siūlomi du DML modeliai, leidžiantys skaitiniais metodais apskaičiuoti DML elektrinius parametrus, pateikti siūlomų modelių patikros rezultatai, atitinkantys elektromagnetinius procesus baigtinio dydžio DML. Trečiajame skyriuje plačiau nagrinėjama DML analizė ir sintezė, pasiūlyti lygiagretieji DML analizės ir sintezės algoritmai, atlikta jų patikra. Įgyvendinti algoritmai leidžia sparčiau apskaičiuoti elektrinius ir surasti konstrukcinius DML parametrus. Ketvirtajame skyriuje pateikiama lygiagrečioji MMVL dispersinės charakte-ristikos apskaičiavimo metodika. MMVL dispersinė charakteristika gaunama skaitiniais metodais sprendžiant dispersinę lygtį. Lygties sprendiniui rasti buvo sudaryti ir įgyvendinti keturi algoritmai. Remiantis šiais algoritmais pasiūlyta ir išbandyta lygiagrečioji MMVL dispersinės charakteristikos apskaičiavimo metodika. Penktasis skyrius skirtas MMVL sintezei. Pasiūlyti ir įgyvendinti skiltinio artėjimo ir Monte Karlo metodais grįsti lygiagretieji MMVL sintezės algoritmai, atlikti pasiūlytų algoritmų sintezės tikslumo ir našumo tyrimai. Disertacijos tematika paskelbti 5 straipsniai, iš kurių 3 straipsniai paskelbti recenzuojamuose mokslo žurnaluose. Rezultatai viešinti 9 mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/862
ISBN: 978-609-457-016-2
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1924_Pomarnacki_Disertacija_WEB.pdf3.26 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback