VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/924

Title: Kompostuojamo nuotekų dumblo tyrimai ir dujinių emisijų mažinimo būdai
Other Titles: Investigations of composted sewage sludge and ways to reduce gaseous emissions
Authors: Zuokaitė, Eglė
Issue Date: 2011
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Zuokaitė,E. 2011. Kompostuojamo nuotekų dumblo tyrimai ir dujinių emisijų mažinimo būdai: daktaro disertacija. Vilnius: Technika. 156 p.
Abstract: Disertacijoje nagrinėjama nuotekų dumblo kompostavimo metu išsiskiriančių dujinių emisijų problema. Pagrindinis tyrimų objektas nuotekų dumblo kompostavimo metu išsiskiriančių dujų ir kvapų mažinimo būdai ir technologijos. Pagrindinis disertacijos tikslas – ištirti dujinių teršalų emisijas, išsiskiriančias kompostuojant nuotekų dumblą, įvertinti ir nustatyti efektyvius būdus ir priemones, kuriomis galima mažinti kompostavimo procese išsiskiriančių dujinių organinių ir neorganinių teršalų koncentracijas. Darbe sprendžiami keli pagrindiniai uždaviniai: ištirti dujinių teršalų emisijas, išsiskiriančias kompostuojant nuotekų dumblą, išanalizuoti ir nustatyti dujinių teršalų susidarymo kinetinio proceso dėsningumus; nustatyti organinės anglies nuotekų dumble kiekius, įvertinti jos kitimo tendencijas ir nuostolius (praradimą) skirtingais būdais kompostuojamame dumble; ištirti pagrindines kokybines nuotekų dumblo charakteristikas prieš ir po kompostavimo; eksperimentinių duomenų pagrindu rasti priklausomybes tarp nuotekų dumblo kompostavimo parametrų ir kvapų emisijų. Disertaciją sudaro įvadas, penki skyriai, rezultatų apibendrinimas, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autorės paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra. Pirmasis skyrius skirtas literatūros apžvalgai. Jame išnagrinėta: nuotekų dumblo savybės, apdorojimo būdai ir technologijos, nuotekų dumblo kompostavimas, dujinių teršalų išsiskyrimas ir valymas, kvapų analizės metodai. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai. Antrajame skyriuje pateikti dujinių teršalų, išsiskiriančių kompostuojant nuotekų dumblą tyrimai ir analizė. Trečiajame skyriuje pateikiami bendrosios organinės anglies, azoto ir sunkiųjų metalų tyrimai nuotekų dumble ir komposte. Ketvirtajame skyriuje pateikiamas kompostavimo proceso metu išsiskiriančių kvapų sklaidos matematinis modeliavimas. Penktajame skyriuje aprašomas inžinerinis sprendimas. Disertacijos tema paskelbti 9 straipsniai: du – straipsnių rinkinyje, įtrauktame į ISI Web of Science duomenų bazę, du – kitose duomenų bazėse, du – konferencijų medžiagose, referuotose Thomson ISI Proceedings, bei trys – recenzuojamuose respublikinių konferencijų medžiagose. Disertacijos tema perskaityti 7 pranešimai Lietuvos bei kitų šalių konferencijose.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/924
ISBN: 978-609-457-054-4
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1971_Zuokaite_Disertacija_WEB.pdf3.71 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback