VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Socialinių mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1894

Title: Statybos investicinių sprendimų rizikos valdymas
Authors: Ševčenko, Galina
Issue Date: 2015
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Ševčenko, G. 2015. Statybos investicinių sprendimų rizikos valdymas: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 186 p.
Abstract: Disertacijoje nagrinėjamos investicinių sprendimų priėmimo ir rizikos įvertinimo bei valdymo problemos, su kuriomis susiduria visi investicinio proceso dalyviai. Pagrindiniai tyrimo objektai – investicinių sprendimų rizika ir ją įvertinantys metodai. Įmonės dažnai turi priimti investicinius sprendimus neapibrėžtumo sąlygomis, todėl disertacijoje pabrėžiama, kad turi būti atliekami tyrimai, rengiamos metodikos ir kuriamos intelektualinės sprendimo priėmimo sistemos, kurios padėtų kompleksiškai įvertinti visą turimą investicinio projekto informaciją, padidintų rizikos įvertinimo tikslumą, gerintų projekto informacijos valdymą, mažintų projekto rizikos veiksnių pasireiškimo galimybes bei leistų priimti pagrįstus investicinius sprendimus. Disertacijoje pristatomas kompleksinis statybos investicinių sprendimų rizikos vertinimo modelis, pateikiama jo įgyvendinimo metodika, užtikrinanti sklandų įmonės investicinių sprendimų rizikos įvertinimą neapibrėžtumo sąlygomis. Sukurtas ir aprašytas realių alternatyvų klasifikacijos verbalinės analizės metodas buvo integruotas į pasiūlytą modelį ir praktiškai realizuotas. Sukurtas metodas buvo palygintas su kitais verbalinės analizės metodais ir parodė gerus rezultatus. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, išvados, naudotos literatūros ir autorės publikacijų disertacijos tema sąrašai, ir 10 priedų. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autorės paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra. Pirmajame skyriuje pateikiama bendra su disertacijos tema susijusios pasaulinės literatūros apžvalga ir teoriniai rizikos valdymo teorijos aspektai. Antrajame skyriuje gilinamasi į rizikos sampratos esmę, analizuojamas investicinio projekto gyvavimo ciklas, jo etapai, analizuojama neapibrėžtumų įtaka projektui. Trečiajame skyriuje aprašytas ir palygintas savo metodų grupėje realių alternatyvų klasifikavimo verbalinės analizės metodas. Pateikiamas kompleksinis įmonės investicinių sprendimų rizikos vertinimo modelis bei jo formavimo metodologija. Atliekami empiriniai tyrimai. Disertacijos tema paskelbti 23 moksliniai straipsniai, iš jų trys referuo-jami duomenų bazės Thomson Reuters Web of Knowledge (ISI Web of Science) cituojamuose žurnaluose, 6 – straipsniai konferencijų medžiagos ISI Proceedings, 9 – straipsniai kituose recenzuojamuose leidiniuose, 5 – straipsniai pristatyti konferencijų darbų leidiniuose.
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1894
ISBN: 978-609-457-834-2
Appears in Collections:Socialinių mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2326_Sevcenko_WEB.pdf3.21 MBAdobe PDFView/Open
A-H PRIEDAI.pdf1.11 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback