VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Socialinių mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1896

Title: Technologijų komercinio potencialo vertinimas
Authors: Zemlickienė, Vaida
Issue Date: 2015
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Zemlickienė, V. 2015. Technologijų komercinio potencialo vertinimas: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 146 p.
Abstract: Disertacijoje pagrindžiama skirtingų lygmenų technologijų komercinio potencialo vertinimo reikšmė, pateikiami vertinimo problemų sprendimo būdai, kurie empiriškai patikrinami praktikoje. Tyrimų objektas – skirtingų lygmenų technologijų komercinio potencialo vertinimas, aktualus instituci-joms, vykdančioms mokslinius tyrimus (MT) ir mokslinius tyrimus bei eksperimentinę plėtrą (MTEP), priimančioms sprendimus dėl technologijų komercializavimo tikslingumo ir siekiančioms išvengti neproduktyvių investicijų. Pagrindinis disertacijos tikslas – parengti technologijų komercinio potencialo vertinimo modelį – įmonės strateginio valdymo sprendimų priėmimo priemonę, lanksčiai taikomą skirtingų lygmenų technologijoms vertinti. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, išvados, naudotos literatūros ir autorės publikacijų disertacijos tema sąrašai, devyni priedai. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, pagrindžiamas mokslinis darbo naujumas, praktinė darbo rezultatų reikšmė, pateikiami ginamieji teiginiai, pristatomos disertacijos tema autorės pas-kelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose. Pirmajame skyriuje pagrindžiamas skirtingų lygmenų technologijų ko-mercinio potencialo vertinimo aktualumas, parengiamas technologijų ko-mercinio potencialo vertinimo veiksnių rinkinys, apibendrinamos technologijų lygmens nustatymo priemonių metodikos, parenkama priemonė technologijos lygmeniui nustatyti, nustatomi veiksniai, būdingi aukštųjų technologijų komerciniam potencialui, tinkamas etapas komerciniam potencialui vertinti technologijos komercializavimo cikle. Skyriaus pabaigoje pateikiamos mokslinės literatūros analizės išvados. Antrajame skyriuje pasiūloma skirtingų lygmenų technologijų komer-cinio potencialo veiksnių vertinimo sistema, nustatomos reikšmės ir reikšmingumai, jiems susieti į apibendrinamąjį dydį pasirenkami WASPAS ir TOPSIS metodai. Siūlomas originalus technologijų komercinio potencialo vertinimo modelis lanksčiai taikomas skirtingų lygmenų technologijoms vertinti. Trečiajame skyriuje modelis patikrinamas empiriškai, atliekant trijų biotechnologijų vertinimą MTEP vykdančioje institucijoje. Skyrius baigia-mas atlikto ekspermento išvadomis. Darbo pabaigoje pateikiamos bendro-sios išvados. Disertacijos tema paskelbti keturi moksliniai straipsniai: vienas mokslo žurnale, įtrauktame į EBSCO duomenų bazes; vienas mokslo žurnale, įt-rauktame į Scopus, ICONDA, CSA duomenų bazes, vienas mokslo žurna-le, įtrauktame į duomenų bazę IndexCopernicus, vienas recenzuojamame Lietuvos tarptautinės konferencijos straipsnių rinkinyje. Skaityti du pranešimai mokslinėse konferencijose.
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1896
ISBN: 978-609-457-846-5
Appears in Collections:Socialinių mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2335_Zemlickiene_WEB.pdf2.32 MBAdobe PDFView/Open
A-F Priedai_R.pdf332.09 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback