VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3027

Title: Taisyklėmis grindžiamų veiklos procesų su bendrai naudojamais ištekliais modeliavimo ir simuliacijos tyrimas
Authors: Rima, Audrius
Issue Date: 2016
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Rima, A. 2016. Taisyklėmis grindžiamų veiklos procesų su bendrai naudojamais ištekliais modeliavimo ir simuliacijos tyrimas: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 130 p.
Abstract: Disertacijoje nagrinėjama verslo procesų su ribotais ir bendrai naudojamais ištekliais modeliavimo ir simuliacijos problema. Disertaciją sudaro įvadas, keturi skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros, autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai ir santrauka anglų kalba. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertaci-jos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra. Pirmajame skyriuje pateikta darbo srautų, verslo procesų modeliavimo ir simuliacijos metodų analizė. Atliekamas verslo procesų simuliacijos įrankių palyginimas. Apžvelgiamas verslo proceso modelių tinkamumas simu-liacijai. Pateikiami skirtumai tarp verslo proceso vykdymo ir simuliacijos. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados. Antrajame skyriuje nagrinėjamas išteklių modeliavimas verslo procesų modeliuose. Atskleidžiama procesų konkurencijos dėl išteklių problema. Pasiūlomas išteklių klasifikavimo būdas. Identifikuotos ir aprašytos veiklų konkurencijos dėl ribotų ir bendrai naudojamų išteklių situacijos. Konku-rencija dėl išteklių turi būti įvertinta, nes tai pakeičia proceso vyksmą laike. Trečiajame skyriuje pasiūlytas verslo proceso su bendrai naudojamais ištekliais simuliacijos arba konkuruojančių verslo procesų metodas. Suformuluoti reikalavimai išteklių modeliavimui ir simuliacijai verslo procesuose. Pasiūlytas išteklių vaizdavimo verslo proceso modeliuose metodas. Toks verslo proceso modelis yra suprantamas verslo atstovams. Ketvirtajame skyriuje aprašyti atlikti eksperimentai naudojant verslo proceso su bendrai naudojamais ištekliais modeliavimo ir simuliacijos metodą. Atlikti eksperimentai su realiais verslo procesais parodė, kad simuliacija, įvertinant bendrai naudojamus išteklius, pateikia rezultatus artimesnius stebimiems realybėje. Darbo pabaigoje apibendrinami tyrimų rezultatai ir pateiktos bendrosios išvados. Disertacijos tema paskelbta 10 straipsnių. Penki – recenzuojamose mokslo žurnaluose, penki – konferencijų medžiagose. Disertacijos tema perskaityti 9 pranešimai Lietuvos bei kitų šalių konferencijose.
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3027
ISBN: 978-609-457-974-5
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Priedas_A.pdf16.48 kBAdobe PDFView/Open
Rima_Disertacija.pdf3.9 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback