VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3225

Title: Melano prisitaikomumo teoremos interpretacija optimizuojant rėmines konstrukcijas
Authors: Liepa, Liudas
Issue Date: 2017
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Liepa, L. 2017. Melano prisitaikomumo teoremos interpretacija optimizuojant rėmines konstrukcijas: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 126 p.
Abstract: Disertacijoje nagrinėjamos žinomos geometrijos tamprios-plastinės rėminės konstrukcijos, veikiamos išorinių kintamų-kartotinių apkrovų (KKA). Žinomos tik išorinių apkrovų kitimo ribos, leidžiančios bet kokių apkrovimo programų (istorijų) realizacijas. Konstrukcijų medžiagai taikoma Prantlio (L. Prandtl’s) diagrama, galioja mažų deformacijų prielaida. Uždavinių matematiniai modeliai disertacijoje sudaryti remiantis esktreminiais energiniais mechanikos principais bei matematinio programavimo teorija. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas, uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė bei ginamieji teiginiai. Įvado gale pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos. Pirmajame skyriuje pateikiama rėminių konstrukcijų pristaikaikomumo tyrimų analizė. Istoriniame kontekste apžvelgiamos KKA veikiamų konstrukcijų prisitaikomumo – Melano ir neprisitaikomumo – Koiterio teoremos. Aptariamas minėtų teoremų dualumo ryšys. Pateikiamas konstrukcijų, patiriančių ciklinę plastiškąją suirtį, optimizavimo uždavinio bendrasis matematinis modelis. Antrajame disertacijos skyriuje, pasitelkus prisitaikomo teorijos Melano teoremą, tobulinama tamprių-plastinių konstrukcijų, esant kintamai kartotinei apkrovai, optimizavimo metodika. Pagrindinis dėmesys čia kreipiamas liekamųjų poslinkių kitimo ribų nustatymo metodikos tikslinimui. Disertacijoje pristatoma sukurtoji liekamųjų poslinkių skenavimo metodika, grindžiama Melano teoremos interpretacija, nereikalaujanti įrąžų ir poslinkių influentinių matricų kaitos kiek-viename naujame skenavimo etape. To neišvengiama analizuojant konkrečią apkrovimo istoriją, kai dėl plastinių deformacijų keičiasi konstrukcijos skaičiuojamoji schema. Trečiajame skyriuje skaitiniais eksperimentais aiškinama plieninių ir gelžbetoninių rėminių konstrukcijų optimizavimo prisitaikomumo sąlygomis metodika. Trečiojo skyriaus pirmojoje dalyje sprendžiamas prisitaikančių plieninės rėminės konstrukcijos tūrio optimizavimo uždavinys. Trečiojo skyriaus antrojoje dalyje pateikiamas ir skaitiniu eksperimentu patikrinamas modifikuotas gelžbetoninių konstrukcijų prisitaikomumo sąlygomis optimizavimo matematinis modelis. Matematiniame modelyje takumo sąlygos išvestos atsižvelgiant į gelžbetoninio skerspjūvio stiprumo sritį pagal Eurokodo 2 reikalavimus. Armatūros projektavimas integruotas į optimizavimo uždavinio sprendimo algoritmą. Ketvirtajame skyriuje pateikiama optimizavimo uždavinių sprendinių kokybės kontrolės metodika. Sprendiniai patikrinami pasitelkus Rozeno projektuojamųjų gradientų metodą. Metodika gali būti pritaikyta ir kontinualių konstrukcijų (plokštės, kevalai) optimizavimo uždavinių sprendinių kontrolei.
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3225
ISBN: 978-609-476-007-5
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
E_priedas.pdf291.09 kBAdobe PDFView/Open
D_priedas.pdf233.05 kBAdobe PDFView/Open
C_priedas.pdf411.16 kBAdobe PDFView/Open
B_priedas.pdf1.68 MBAdobe PDFView/Open
A_priedas.pdf188.54 kBAdobe PDFView/Open
LIEPA Disertacija 2017 B.pdf6.75 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback