VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Humanitarinių mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3484

Title: Lietuvos miestų išorinės plėtros po 1990 metų ypatumai
Other Titles: Peculiarities of urban expansion in Lithuania after 1990
Authors: Cirtautas, Matas
Issue Date: 2017
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Cirtautas, M. 2017. Lietuvos miestų išorinės plėtros po 1990 metų ypatumai: daktaro disertacija. Vilnius: Technika. 204 p.
Abstract: Miestai, ypač didieji, yra svarbūs šalies apgyvendinimo sistemos elementai, pagrindiniai socialinės, kultūrinės ir ekonominės raidos centrai, todėl jų struktūrinės transformacijos atspindi esmines urbanistinės raidos problemas ir ateities iššūkius. Disertacijoje nagrinėjami Baltijos šalių miestų urbanistinės struktūros kaitos erdviniai dėsningumai. Disertacijos tikslas – atskleisti Lietuvos miestų urbanistinės struktūros kaitos po 1990 m. dėsningumus ir įvertinti jų poveikio tolesnei miestų raidai mastą. Disertacijoje pristatomame tyrime nagrinėjamas dešimties Lietuvos regionų (apskričių) centrų ir jų apylinkių šiandieninės teritorinės raidos kompleksiškumas, jį sąlygojantys veiksniai, procesai ir jų padariniai. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai, santrauka anglų kalba bei penki priedai. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomi tyrimo objektas, darbo tikslas ir uždaviniai, pristatoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas ir rezultatų praktinė reikšmė, pateikiami ginamieji teiginiai. Pirmasis disertacijos skyrius skirtas tyrimo problemą nagrinėjančių šaltinių apžvalgai. Jame aptariami šiuolaikinių miestų urbanistinės struktūros ir jos formavimosi teoriniai aspektai. Skyriuje analizuojama šiuolaikinių miestų teritorinės raidos problematika, urbanistinės struktūros charakteristikos ir jos kaitos dėsningumai. Skyriaus pabaigoje pateikiamos išvados, formuluojami darbo uždaviniai. Antrajame skyriuje aptariamos urbanistinės struktūros kaitos tyrimų kryptys. Skyriuje pristatomos urbanistinės formos kompleksinio tyrimo gairės, pagal kurias formuluojama Lietuvos miestų struktūrinės kaitos tyrimo metodika. Antrojo skyriaus pabaigoje pateikiamos išvados. Trečiajame skyriuje pristatomas dešimties Lietuvos miestų išorinės plėtros po 1990 m. tyrimas. Skyriuje aprašomi pagrindiniai nagrinėtų Lietuvos miestų urbanistinės struktūros erdvinės kaitos veiksniai ir procesai. Tyrimo rezultatų pagrindu aptariamos urbanizuotų regionų koordinuotos plėtros galimybės ir formuluojami scenarijai. Trečiojo skyriaus pabaigoje pateikiamos išvados. Disertacijos tema paskelbtos 6 mokslinės publikacijos. Iš jų 4 straipsniai publikuoti recenzuotuose Lietuvos ir užsienio mokslo žurnaluose, po vieną straipsnį – recenzuotame konferencijos pranešimų straipsnių rinkinyje bei nerecenzuotame tarptautinės konferencijos pranešimų straipsnių rinkinyje. Disertacijos tema perskaityti 6 pranešimai mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje.
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3484
ISBN: 978-609-476-014-3
Appears in Collections:Humanitarinių mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
CIRTAUTAS_Disertacija_D_priedas.pdfD priedas45.33 kBAdobe PDFView/Open
CIRTAUTAS_Disertacija_C_priedas.pdfC priedas10.04 MBAdobe PDFView/Open
CIRTAUTAS_Disertacija_B_priedas.pdfB priedas20.05 MBAdobe PDFView/Open
CIRTAUTAS_Disertacija_A_priedas.pdfA priedas68.99 kBAdobe PDFView/Open
CIRTAUTAS_Disertacija_spaudai.pdfDisertacija10.68 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback