VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3503

Title: Vartotojų sukuriamų srautų balansavimas heterogeninio korinio ryšio tinkluose
Authors: Žvinys, Karolis
Issue Date: 2017
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Žvinys, K. 2017. Vartotojų sukuriamų srautų balansavimas heterogeninio korinio ryšio tinkluose: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 148 p.
Abstract: Disertacijoje nagrinėjami heterogeninių korinio ryšio tinklų talpos ir paslaugų kokybės užtikrinimo klausimai, taikant vartotojų srauto balansavimą. Pagrindiniai tyrimo objektai yra vartotojų sukuriamo balso ir duomenų srauto balansavimas tinkle. Srauto balansavimas yra svarbi sritis šių dienų telekomunikacijose, kai perduodamų duomenų srautai auga milžiniškais tempais. Įvairiapusiška ir lanksti vartotojų srauto balansavimo metodika leidžia efektyviai valdyti srautą tinkle, sumažinant tinklo apkrovą ir investicijas. Pagrindinis disertacijos tikslas – ištirti išplėstines vartotojų srautų balansavimo galimybes korinio ryšio sistemose. Darbe siekiama įvertinti srauto balansavimo įtaką tinklo vartotojams bei tinklui. Darbe sprendžiami du pirmieji uždaviniai apima: balso paslaugų vartotojų srauto analizę, pagal vartotojų buvimo vietą, bei balso srauto balansa-vimą, taikant tarpsisteminius srauto balansavimo metodus. Kiti du uždaviniai siejami su vartotojų siunčiamo duomenų srauto augimu, kuris sukelia tinklo ląstelių persipildymą. Duomenų srauto valdymui taikomi paslaugų klasifikavimo pagal QoS ir tarpsluoksnio balansavimo metodai, kurie remiasi mažomis ląstelėmis. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai, priedai, reziumė anglų kalba. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos bei disertacijos struktūra. Pirmasis skyrius yra skirtas literatūros analizei. Jame aptariama srautų balansavimo samprata bei poreikis. Skyriuje pateikiama išsami srauto balansavimo metodų apžvalga, analizuojami konkretūs balso ir duomenų balansavimo būdai. Antrame skyriuje nagrinėjamas balso srauto pasiskirstymas realus korinio ryšio tinkle pagal surinktus metaduomenis. Skyriuje pateiktos srauto charakteristikos. Iš tinklo veiklos rodiklių nustatyta balso balansavimo įtaka tinklui ir vartotojams. Trečiasis skyrius atskleidžia duomenų srauto QoS prioriteto reikšmę paslaugų kokybei vienodomis ir skirtingomis ryšio kanalo sąlygomis. Tarpsluoksnio srauto balansavimo atveju pateiktas femto zoną reprezentuojantis modelis ir įvertinta ryšio paslaugų vartotojų patiriama paslaugų kokybė femto zonose. Tyrimai atliekami realiomis radijo aplinkos sąlygomis. Disertacijos tema paskelbti 7 moksliniai straipsniai recenzuojamuose mokslo leidiniuose: 4 straipsniai mokslo žurnaluose referuojamuose kitose tarptautinėse duomenų bazėse ir 3 straipsniai konferencijų medžiagose. Di-sertacijos tema perskaityti 7 pranešimai Lietuvos ir užsienio šalių konferencijose.
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3503
ISBN: 978-609-476-018-1
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Zvinys_disertacija.pdf14.27 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback