VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Socialinių mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3518

Title: Reguliuojančių institucijų veiklos konsolidacija diegiant elektroninės valdžios sprendimus
Other Titles: Consolidation of Regulatory Institutions Activities by Implementing E-government Solutions
Authors: Vengrienė, Elena
Issue Date: 2017
Abstract: Disertacijoje vertinamos reguliuojančių institucijų veiklos konsolidacijos diegiant elektroninės valdžios sprendimus galimybės ir tiriamas poveikis reguliuojančių institucijų veiklos gerinimui. Sprendžiant reguliuojančių institucijų veiklos konsolidacijos ir elektroninės valdžios sprendimų diegimo iššūkius, disertacijoje tiriamas veiklos gerinimą lemiančių veiksnių poveikis siekiant aukštesnės viešųjų paslaugų kokybės, mažesnių laiko sąnaudų, glaudesnio tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir efektyvesnio sprendimų priėmimo proceso. Tyrimo objektas – reguliuojančių institucijų veikla. Disertacijos tikslas – sudaryti koncepcinį modelį, pagal kurį būtų galima vykdyti reguliuojančių institucijų veiklos konsolidaciją diegiant elektroninės valdžios sprendimus. Modelio taikymo sritis – viešojo valdymo sprendimai, skirti reguliuojančių institucijų veiklos efektyvumui didinti. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, mokslinės literatūros bei autorės mokslinių publikacijų disertacijos tema sąrašas ir 24 priedai. Įvade nurodoma tiriamoji problema, darbo aktualumas, tyrimų objektas, darbo tikslas ir uždaviniai, tyrimų metodika, apibrėžiamas darbo mokslinis naujumas ir praktinė reikšmė, suformuluojami ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos autorės paskelbtos publikacijos disertacijos tema. Pirmame skyriuje atskleidžiami teoriniai ir praktiniai aspektai šiais klau-simais: viešųjų elektroninių paslaugų teikimas, reguliuojančių institucijų veiklos optimizavimas, informacinių technologijų taikymas reguliuojančiose institucijose; įvertinama horizontaliųjų paslaugų teikimo reguliavimo srityje svarba. Remiantis mokslinės literatūros analize, parenkami tikslingiausi viešųjų elektroninių paslaugų sąveikumo modeliai, reguliavimo kaštų anali-zės ir informacinių priemonių klasifikavimo metodai bei reguliuojančių ins-titucijų veiklos derinimo principai. Antrame skyriuje atliekami reguliuojan-čių institucijų veiklos tyrimai ir nustatomi veiksniai, lemiantys tų institucijų veiklos efektyvumą. Taip pat suformuojamas koncepcinis reguliuojančių institucijų veiklos konsolidacijos diegiant elektroninės valdžios sprendimus modelis. Trečiame skyriuje atliekamas šio modelio aprobavimas Lietuvos sąlygomis. Vykdant modelio aprobavimą, naudojamas daugiakriterio verti-nimo metodas. Juo remiantis, atliekamas Lietuvoje veikiančių reguliuojan-čių institucijų tyrimas, nustatomi jų veiklos reikšmingumo koeficientai ir pateikiamos efektyvumo didinimo rekomendacijos. Disertacijos tema paskelbti 6 autorės straipsniai tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose.
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3518
Appears in Collections:Socialinių mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
V priedas.pdfV priedas135.94 kBAdobe PDFView/Open
U priedas.pdfU priedas135.31 kBAdobe PDFView/Open
T priedas.pdfT priedas137.65 kBAdobe PDFView/Open
S priedas.pdfS priedas1.11 MBAdobe PDFView/Open
R priedas.pdfR priedas1.12 MBAdobe PDFView/Open
P priedas.pdfP priedas1.22 MBAdobe PDFView/Open
O priedas.pdfO priedas976.79 kBAdobe PDFView/Open
N priedas.pdfN priedas973.52 kBAdobe PDFView/Open
M priedas.pdfM priedas72.54 kBAdobe PDFView/Open
L priedas.pdfL priedas91.29 kBAdobe PDFView/Open
K priedas.pdfK priedas47.71 kBAdobe PDFView/Open
J priedas.pdfJ priedas182.21 kBAdobe PDFView/Open
I priedas.pdfI priedas73.74 kBAdobe PDFView/Open
H priedas.pdfH priedas65.26 kBAdobe PDFView/Open
G priedas.pdfG priedas76.62 kBAdobe PDFView/Open
F priedas.pdfF priedas49.64 kBAdobe PDFView/Open
E priedas.pdfE priedas49.54 kBAdobe PDFView/Open
D priedas.pdfD priedas106.48 kBAdobe PDFView/Open
C priedas.pdfC priedas48.86 kBAdobe PDFView/Open
B priedas.pdfB priedas53.7 kBAdobe PDFView/Open
A priedas.pdfA priedas50.19 kBAdobe PDFView/Open
Disertacija Vengriene_leidykla_be Priedu v77.pdfDisertacija4.02 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback