VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3539

Title: Geležinkelio kelio balasto ir pobalastinio sluoksnių struktūros ir savybių kaitos modeliavimas, įvertinant aplinkos oro veiksnius ir traukinių eismo apkrovas
Other Titles: Modelling of railway ballast and sub-ballast layers structure and properties considering ambient air factors and train traffic load
Authors: Navikas, Deividas
Issue Date: 2018
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Navikas, D. 2018. Geležinkelio kelio balasto ir pobalastinio sluoksnių struktūros ir savybių kaitos modeliavimas, įvertinant aplinkos oro veiksnius ir traukinių eismo apkrovas: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 160 p.
Abstract: Disertacijos darbo aktualumas yra susijęs su sistemos „riedmuo–kelias“ esamų skaitinių modelių ir projektavimo normų tobulinimu. Rengiant darbą buvo kompleksiškai ištirtos geležinkelio kelio konstrukcijai įrengti naudojamų mineralinių medžiagų fizinės ir mechaninės savybės. Kiekybiškai įvertinta technologinių procesų įtaka šių savybių kaitai. Nustatytos atskirų geležinkelio kelio konstrukcijos sluoksnių savybės veikiant didžiausiai riedmenų ašies apkrovai ir skirtingai aplinkos oro temperatūrai bei drėgmei. Šiam tikslui pasiekti išanalizuoti mokslo darbai, atliktas skaitinis modeliavimas ir eksperimentiniai tyrimai. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai, santrauka anglų kalba ir 7 priedai. Įvadiniame skyriuje pateikta tiriamoji problema, darbo aktualumas ir tyrimų objektas. Formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos. Pirmajame skyriuje išanalizuoti mokslo darbai, susieti su geležinkelio kelio konstrukcijai įrengti naudojamų medžiagų savybėmis ir jų įtaka geležinkelio kelio konstrukcijos eksploataciniams rodikliams. Nagrinėjami sistemos „riedmuo–kelias“ modeliai ir destruktyviųjų veiksnių įtaka geležinkelio kelio konstrukcijos eksploataciniams rodikliams. Aptariami naudojami būdai ir priemonės, skirti išlaikyti ir atstatyti geležinkelio kelio konstrukcijos eksploatacinius rodiklius. Antrajame skyriuje pateikiamas aplinkos oro veiksnių įtakos geležinkelio kelio konstrukcijos elgsenai nustatymo ir vertinimo metodas. Sudaryti geležinkelio kelio konstrukcijos hidroterminio režimo ir riedmenų apkrovų įtakos geležinkelio kelio konstrukcijai skaitiniai modeliai. Trečiajame skyriuje pateikiami eksperimentinių tyrimų, kurių metu buvo ištirtos geležinkelio kelio konstrukcijai įrengti naudojamų mineralinių medžiagų fizinės ir mechaninės savybės, rezultatai. Šiame skyriuje pateikiami geležinkelio kelio konstrukcijose vykstančių fizikinių procesų ir geležinkelio kelio deformacijų rezultatai. Sukurti skaitiniai modeliai ir iš jų gauti rezultatai leidžia patobulinti jau esamus skaitinius modelius ir patikslinti geležinkelio kelio projektavimo metodiką, kurioje įvertinta daugiau destruktyviųjų veiksnių. Disertacijos tema paskelbti 4 straipsniai: vienas – mokslo žurnale, įtrauktame į Thomson Reuters Web of Science duomenų bazę ir turinčiame citavimo rodiklį, du – mokslo žurnaluose, referuojamuose kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose, vienas – tarptautinės konferencijos leidinyje, referuojamame Thomson Reuters duomenų bazėje Proceedings.
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3539
ISBN: 978-609-476-107-2
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
D priedas.pdfD priedas296.44 kBAdobe PDFView/Open
C priedas.pdfC priedas2.55 MBAdobe PDFView/Open
B priedas.pdfB priedas517.56 kBAdobe PDFView/Open
A priedas.pdfA priedas296.61 kBAdobe PDFView/Open
Deivido_disertacija.pdfDisertacija4.88 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback