VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Fizinių mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3788

Title: Plieninių šaltai lankstytų elementų varžtinių mazgų tyrimai
Other Titles: Investigation of bolted joints of cold-formed steel elements
Authors: Bučmys, Žilvinas
Issue Date: 2019
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Bučmys, Ž. 2019. Plieninių šaltai lankstytų elementų varžtinių mazgų tyrimai: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 126 p.
Abstract: Disertaciniame darbe analizuojamas pusiau standus mazgas, pagamintas iš mazginio lakšto ir varžtų, skirtas šaltai lankstytų plieninių elementų tarpusa-vio jungčiai. Toks mazgas pasirinktas dėl savo paprastumo ir didesnio papli-timo apkrovą laikančiose konstrukcijose. Pagrindinis darbo tikslas – pareng-ti komponentų metodą plieninių šaltai lankstytų sijos ir kolonos mazgų su-kamajam standžiui ir laikomajai galiai skaičiuoti. Mazgas tiriamas kaip trijų spyruoklių – sijos ir kolonos varžtų grupių bei mazginio lakšto – visuma. Skaičiavimų rezultatai, atlikti naudojant komponentų metodą, tikrinami la-boratoriniais tyrimais ir baigtinių elementų metodu. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, literatūros sąrašas, autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašas ir santrauka anglų kalba. Įvade aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, tyrimo objektas. Suformuojamas darbo tikslas bei uždaviniai, pateikiama tyrimų metodika, aptariamas darbo mokslinis naujumas ir pasiektų rezultatų praktinė reikšmė, pristatomi ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos autoriaus pas-kelbtos mokslinės publikacijos, pranešimai konferencijose ir pateikiama disertacijos struktūra. Pirmajame skyriuje pateikiama kitų autorių mokslinės literatūros analizė ti-riamu klausimu ir plieninių šaltai lankstytų elementų pusiau standžių varžtinių mazgų skaičiavimo modeliai. Antrajame skyriuje aprašomas komponentų metodas, skirtas pusiau standaus mazgo lenkiamajai galiai ir sukamajam standžiui skaičiuoti. Patei-kiamos ir pagrindžiamos kai kurių naujai siūlomų komponentų laikomosios galios ir standžio koeficientų išraiškos. Trečiajame skyriuje pristatomi atlikti pusiau standaus mazgo eksperi-mentiniai tyrimai – laboratoriniai tyrimai ir modeliavimas baigtinių elementų metodu. Aprašoma eksperimentinių tyrimų metodika, tyrimais gauti irties pobūdžiai, lenkiamosios galios skaitinės vertės bei pateikiamos lenkiamojo momento ir pasisukimo kampo kreivės. Rezultatai palyginami visais trimis metodais – komponentų metodu, laboratoriniais tyrimais ir modeliavimo baigtinių elementų metodu. Disertacijos tema paskelbti penki straipsniai: du – leidiniuose, įtrauk-tuose į Clarivate Analytics Web of Science sąrašą su citavimo indeksu, vie-nas – leidinyje, įtrauktame į Clarivate Analytics Web of Science sąrašą be citavimo indekso, du – kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose. Diser-tacijos tema perskaityti keturi pranešimai Lietuvos ir kitų šalių konferenci-jose, iš kurių vienas paskelbtas Clarivate Analytics Web of Science duome-nų bazės Conference Proceedings leidinyje.
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3788
ISBN: 978-609-476-160-7
Appears in Collections:Fizinių mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
DISERTACIJA BUCMYS 20190410b.pdf3.15 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback