VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3794

Title: Konstrukcinio armuoto lengvojo betono lenkiamųjų elementų deformacijų analizės modelis
Other Titles: Model for deformational analysis of reinforced structural lightweight concrete flexural members
Authors: Rumšys, Deividas
Issue Date: 13-May-2019
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Rumšys, D. 2019. Konstrukcinio armuoto lengvojo betono lenkiamųjų elementų deformacijų analizės modelis: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 174 p.
Abstract: Disertacijoje nagrinėjamos trumpalaike apkrova veikiamų armuoto lengvojo betono lenkiamųjų elementų deformacijos. Sukurti konstrukcinio lengvojo betono mišiniai, kurie panaudoti eksperimentinių sijų gamyboje. Atlikus sijų eksperimentinius tyrimus ir pritaikius atvirkštinio uždavinio algoritmą, gau-tos tempiamojo armuoto lengvojo betono įtempių ir deformacijų diagramos. Išanalizavus gautas diagramas, pasiūlytas modifikuotas armuoto tempiamo-jo betono fizikinis modelis, kuriame įvertinama lengvojo užpildo įtaka. Pa-siūlyta modelio atitiktis įvertinta atlikus kitų autorių paskelbtų eksperimen-tinių lengvojo betono sijų netiesinę skaitinę analizę kompiuterine baigtinių elementų programa. Pagrindinis disertacijos tikslas – pasiūlyti fizikinį modelį trumpalaike apkrova veikiamų konstrukcinio armuoto lengvojo betono lenkiamųjų ele-mentų įtempių ir deformacijų būviui analizuoti. Darbe sprendžiami keli pag-rindiniai uždaviniai: atliekama armuoto lengvojo betono fizikinių modelių apžvalga, parenkama lengvojo betono sudėtis, atliekami eksperimentiniai armuoto betono elementų tyrimai, nustatomos armuoto tempiamo betono įtempių ir deformacijų diagramos, pasiūlomas armuoto tempiamo betono fizikinis medžiagos modelis, atliekamas modelio adekvatumo vertinimas bei realaus dydžio konstrukcijų skaitinis modeliavimas. Disertaciją sudaro įvadas, keturi skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autorius publikacijų disertacijos tema sąrašai bei trys priedai. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Pirmajame skyriuje atlikta literatūros analizė, kurioje pateikta lengvojo betono istorinė apžvalga ir pagrindinės savybės, fizikiniai medžiagos mode-liai ir skaitiniai metodai. Antrajame skyriuje pateiktas lengvojo betono sudėties parinkimas. Taip pat tyrinėjamas lengvojo betono ilgaamžiškumo klausimas. Trečiajame skyriuje aprašomi atlikti armuoto lengvojo betono sijų eks-perimentiniai tyrimai. Ketvirtajame skyriuje pateikiamas lengvojo betono teorinis medžiagų modelio išvedimas ir jo adekvatumo įvertinimas skaitiniu metodu. Taip pat pateikiami natūralaus dydžio konstrukcijų skaitinio modeliavimo rezultatai. Disertacijos tema paskelbti 8 straipsniai: vienas iš jų žurnale turinčiame citavimo rodiklį, du – konferencijų medžiagose, referuojamose Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidi-niuose. Disertacijos tema skaityti 5 pranešimai tarptautinėse ir Lietuvos konferencijose.
Description: Disertacija
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3794
ISBN: 978-609-476-172-0
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Rumsys_disertacija spaudai.pdf3.67 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback