VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Socialinių mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3795

Title: Darbo apmokėjimo, užimtumo ir produktyvumo sąveika
Other Titles: Interaction between remuneration, employment and productivity
Authors: Danilevičienė, Irena
Issue Date: 16-May-2019
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Danilevičienė, I. 2019. Darbo apmokėjimo, užimtumo ir produktyvumo sąveika: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 160 p.
Abstract: Disertacijoje vertinamas ryšys tarp darbo apmokėjimo, užimtumo ir produk-tyvumo bei teorinės ir praktinės produktyvumo vertinimo prielaidos. Tyri-mo objektas yra ES šalių produktyvumas ir efektyvus jį lemiančių veiksnių valdymas, siekiant aukštesnio šalies konkurencingumo. Disertacijos tikslas – nustačius produktyvumui įtakos turinčius veiksnius, sukurti metodiką (koncepciją), kuri leistų kryptingai paskirstyti finansinius išteklius tarp pro-duktyvumą veikiančių veiksnių siekiant aukštesnio konkurencingumo. Dar-be sprendžiami pagrindiniai uždaviniai: analizuojami darbo apmokėjimo, užimtumo teoriniai aspektai; analizuojamas produktyvumas, jį lemiantys veiksniai bei jų įtaka konkurencingumui; ES šalių klasteriui formuojama finansinių išteklių paskirstymo metodika ir apibrėžiama produktyvumo įta-ka šalies konkurencingumui. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, literatūros sąrašas, autorės publikacijų disertacijos tema sąrašas. Įvade aptariama suformuluota darbo problema, apibrėžiamas darbo ak-tualumas, tyrimų objektas, pristatomas darbo tikslas ir uždaviniai, aptariama tyrimų metodika, atskleistas darbo mokslinis naujumas, pagrindžiama darbo praktinė reikšmė, įvardyti ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pagrindžiamas darbo praktinis aprobavimas ir pristatomos autorės publikacijos disertacijos tema. Pirmasis skyrius skirtas literatūros apžvalgai. Atskleidžiamos teorinės darbo apmokėjimo, užimtumo ir produktyvumo koncepcijos, darbo užmo-kesčio nustatymo teorijos, užimtumo formos ir įvertinama technologinės plėtros ir žmogiškųjų išteklių reikšmė konkurencingumui. Nagrinėjama dar-bo apmokėjimo, užimtumo ir produktyvumo sąveika bei įtaka konkuren-cingumui. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami uždavi-niai. Antrame skyriuje pateikta produktyvumo vertinimo metodika bei pa-aiškinama, kaip pasaulio konkurencingumo indekso ir visuminio produkty-vumo veiksnio svarba bei Dikio-Fulerio bei Grangerio priklausomybės skaičiavimų rezultatai yra adekvataus portfelio metodikos pagrindas. Trečiame skyriuje atliktas ES šalių klasterizavimas pagal darbo užmo-kesčio, bendrojo vidaus produkto ir kapitalo (gamybos priemonių) dydį, užimtumo lygį bei investicijų (į žinių įgijimą ir kompetencijas) kryptį. Taip pat atskleisti priežastiniai ryšiai tarp darbo užmokesčio, užimtumo, gamybos priemonių, žinių/kompetencijų ir produktyvumo bei suformuota finansinių išteklių paskirstymo metodika. Disertacijos tema paskelbta 17 straipsnių: 8 straipsniai paskelbti recen-zuojamuose mokslo žurnaluose, 9 – recenzuojamoje nacionalinės ir tarptau-tinės konferencijos medžiagoje. Disertacijos tema perskaityta 17 pranešimų konferencijose (4 jaunųjų mokslininkų konferencijoje, 2 nacionalinėje kon-ferencijoje ir 11 tarptautinėse mokslo konferencijose).
Description: Disertacija
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3795
ISBN: 978-609-476-167-6
Appears in Collections:Socialinių mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
B priedas.pdfPriedai200.89 kBAdobe PDFView/Open
A priedas.pdfPriedai246.71 kBAdobe PDFView/Open
Danileviciene disertacija_2019 05 16nn.pdfDisertacija2.01 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback