VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Socialinių mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3797

Title: Šalies regionų darnios plėtros vertinimas
Other Titles: The assessment of sustainable development of a country’s regions
Authors: Gedvilaitė, Dainora
Issue Date: 17-May-2019
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Gedvilaitė, D. 2019. Šalies regionų darnios plėtros vertinimas: daktaro disertacija. Vilnius: Teschnika, 132 p.
Abstract: Disertacijoje nagrinėjama šalies regionų darnios plėtros vertinimo problema. Mokslinės literatūros analizė atskleidė, kad iki šiol nepavyko rasti metodi-kos, kuri leistų įvertinti regiono plėtrą ir kiekybiniu, ir kokybiniu aspektu. Visos metodikos, skirtos esamos regionų plėtros būklės nustatymui, vertina tik kiekybinę plėtros pusę, neatsižvelgiant į kokybinę jos pusę. Disertacijos tyrimo objektas – regionų plėtra. Disertacijos tikslas – kie-kybiškai įvertinti šalies regionų tvariai darnią plėtrą siekiant efektyvaus jų plėtros valdymo. Buvo suformuluoti šie pagrindiniai uždaviniai: atlikti šalies regionų darnios plėtros vertinimui skirtos mokslinės literatūros ana-lizę; sudaryti regionų tvariai darnios plėtros kiekybinio vertinimo metodiką; patikrinti pasiūlytą metodiką Lietuvos regionų pavyzdžiu. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos li-teratūros ir autorės publikacijų disertacijos tema sąrašai bei aštuoni priedai. Įvade aptariama tiriamojo darbo problema, atskleidžiamas darbo aktua-lumas, pateikiamas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei užda-viniai, aprašoma tyrimų metodika, išryškinamas darbo mokslinis naujumas ir darbo rezultatų praktinė reikšmė, pateikiami ginamieji teiginiai. Įvado pa-baigoje pristatomos autorės publikacijos disertacijos tema ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra. Pirmasis skyrius skirtas darnios plėtros aktualumo ir jos vertinimo klau-simų analizei. Aprašyta regioninės politikos svarba šalies regionų plėtrai, pateikta tvariai darnios plėtros koncepcijos samprata bei darnios plėtros ver-tinimo analizė. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami di-sertacijos uždaviniai. Antrasis darbo skyrius skirtas šalies regionų tvariai darnios plėtros vertinimo metodologijai. Pateikiama siūloma šalies regionų tvariai darnios plėtros vertinimo metodika, išsamiai aprašomi etapai ir veiksmų seka. Sudaryta metodika skirta nustatyti pasiektą šalies regionų tvariai darnios plėtros lygį. Trečiajame skyriuje yra praktiškai pritaikoma darbe siūloma šalies regionų tvariai darnios plėtros vertinimo metodika. Su-kurtos metodikos praktinis pritaikomumas patikrinamas atliekant empirinį tyrimą Lietuvos regionų pavyzdžiu. Disertacijos tema paskelbti 6 straipsniai: du – mokslo žurnaluose, įt-rauktuose į Clarivate Analytics duomenų bazės leidinius, turinčius citavimo rodiklį, vienas – mokslo žurnale, Clarivate Analytics duomenų bazės leidi-nyje, neturinčiame citavimo rodiklio, vienas – kitų tarptautinių duomenų bazių leidininyje, du – recenzuojamose tarptautinių konferencijų medžiago-se. Disertacijos tema perskaityti 4 pranešimai mokslinėse konferencijose.
Description: Disertacija
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3797
ISBN: 978-609-476-177-5
Appears in Collections:Socialinių mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
E priedas.pdfPriedai276.04 kBAdobe PDFView/Open
D priedas.pdfPriedai187.3 kBAdobe PDFView/Open
C priedas.pdfPriedai247.41 kBAdobe PDFView/Open
B priedas.pdfPriedai230.04 kBAdobe PDFView/Open
A priedas.pdfPriedai168.22 kBAdobe PDFView/Open
Gedvilaite disertacija 05 16nn.pdfDisertacija1.82 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback