VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/4000

Title: Statybinių medžiagų ir konstrukcijų akustinių savybių tyrimas ir panaudojimas triukšmui mažinti patalpose
Other Titles: Research on the acoustic qualities of building materials and structures and their use for noise reduction in premises
Authors: Januševičius, Tomas
Issue Date: 17-Nov-2020
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Januševičius, T. 2011. Statybinių medžiagų ir konstrukcijų akustinių savybių tyrimas ir panaudojimas triukšmui mažinti patalpose: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 154 p.
Abstract: Disertacijoje nagrinėjamos statybinių medžiagų ir konstrukcijų garso izoliacinės savybės. Disertacijos tikslas – natūrinėmis sąlygomis ir triukšmo slopinimo kameroje ištirti ir nustatyti konstrukcijas, kurios, kaip pastatų vidinės ir išorinės sudėtinės dalys, užtikrintų vidaus patalpų apsaugą nuo triukšmo, ir tuo pagrindu sumodeliuoti konstrukcijų garso izoliavimo rodiklius. Šiame darbe sprendžiami keli pagrindiniai uždaviniai: statybinių medžiagų ir konstrukcijų akustinių savybių tyrimai triukšmo slopinimo kameroje ir natūrinėmis sąlygomis, matavimų rezultatų palyginimas, perspektyvių konstrukcijų garso izoliavimo rodiklių įvertinimas modeliavimo būdu. Disertaciją sudaro įvadas, aštuoni skyriai, rezultatų apibendrinimas, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašas. Įvadiniame skyriuje pristatoma tiriamoji problema, darbo aktualumas, apibūdinamas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, nusakomas darbo mokslinis naujumas ir darbo rezultatų praktinė reikšmė, išvardijami ginamieji teiginiai. Įvadas baigiamas disertacijos tema autoriaus paskelbtų publikacijų ir pranešimų konferencijose pristatymu bei disertacijos struktūra. Pirmajame skyriuje analizuojama su disertacijos tema susijusi literatūra. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados. Tyrimų metodikos pateiktos kiekvieno skyriaus pradžioje. Antrajame skyriuje išdiferencijuojami triukšmo slopinimo kameroje vykdyti tyrimai ir analizuojami jų rezultatai. Trečiame skyriuje referuojami ir interpretuojami fasadų ir langų garso izoliavimo tyrimų natūrinėmis sąlygomis rezultatai. Ketvirtame skyriuje analizuojami ir vertinami pertvarų akustiniai natūriniai tyrimai, lyginami jų rezultatai. Penktame skyriuje nagrinėjami ir apibendrinami perdangų smūgio garso izoliacijos tyrimai. Šeštame skyriuje išskirti pertvarų garso izoliacijos rodiklių skaičiavimai pagal masės dėsnį ir tarptautinį standartą LST EN 12354-1; šie skaičiavimai palyginami su tyrimų, atliktų triukšmo slopinimo kameroje ir natūrinėmis sąlygomis, rezultatais. Septintame skyriuje, remiantis tyrimais, aiškinamas perspektyvių pertvarų ir perdangų garso izoliacijos rodiklių modeliavimas BASTIAN programa. Aštuntame skyriuje aprašyti sukurtų žaliuzių triukšmui mažinti tyrimo rezultatai. Darbo rezultatų pagrindu 4 straipsniai paskelbti recenzuojamuose leidiniuose, įrašytuose į ISI Web of Science žurnalų sąrašą su citavimo indeksu, 2 straipsniai – recenzuojamuose leidiniuose, įrašytuose į Mokslinės informacijos instituto (MII) sąrašą (ISI Proceedings), 2 straipsniai – kituose mokslo leidiniuose.
Description: Daktaro disertacija
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/4000
ISBN: 978-9955-28-868-8
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1889_Janusevicius_Disertacija.pdf5.67 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback