VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Socialinių mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/4104

Title: Įmonių bankroto grėsmės diagnostika
Other Titles: The diagnostics of bankruptcy threat to enterprises
Authors: Garškaitė-Milvydienė, Kristina
Issue Date: 7-Dec-2020
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Garškaitė-Milvydienė, K. 2011. Įmonių bankroto grėsmės diagnostika: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 162 p.
Abstract: Disertacijoje nagrinėjama įmonių bankroto problematika: bankroto diagnostika, jo prognozavimo metodai ir prevencijos priemonės. Pagrindinis disertacijos tikslas – parengti kryptingą įmonių bankroto grėsmės diagnostikos sistemą, adaptuojamą greitai kintančioms verslo sąlygoms, sudarančią galimybę iš esmės padidinti bankroto numatymo patikimumą. Disertaciją sudaro įvadas, keturi skyriai ir mokslinį darbą apibendrinančios išvados, taip pat literatūros šaltinių sąrašas, autorės publikacijų disertacijos tema sąrašas ir priedai (pateikti elektroninėje laikmenoje). Įvade aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, ginamieji teiginiai, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė. Įvado pabaigoje pateikiama disertacijos struktūra. Pirmajame skyriuje analizuojama įmonių bankroto statistika, bankroto veiksniai ir prieţastys, įmonių krizės stadijos ir įmonių bankroto prevencija, kurios kertinė dalis yra bankroto diagnostika. Antrajame skyriuje atliekama kritinė mokslinės literatūros, skirtos finansinės analizės, įmonių bankroto diagnostikos, prevencijos ir jų metodų bei priemonių problematikai, analizė. Nustatoma esamo įmonių bankroto diagnostikos (tame tarpe bankroto prognozavimo modelių) metodinio potencialo atitiktis praktikos poreikiams. Trečiajame skyriuje aprašomi empiriniai tyrimai, atlikti siekiant patikrinti populiariausių įmonių bankroto prognozavimo modelių patikimumą ir tinkamumą. Tyrimo rezultatais grindžiami reikalavimai baziniam įmonių bankroto grėsmės diagnostikos sistemos komponentui – integruoto vertinimo modeliui. Pateiktas tokio modelio prototipas ir jo adaptavimo specifinėms taikymo sąlygoms algoritmas. Ketvirtajame skyriuje išdėstoma parengta kompleksinė, kryptinga, naujais principais grindžiama įmonių bankroto grėsmės diagnostikos sistema, susidedanti iš trijų susietų skirtingo turinio analizės komponentų. Taikant šią sistemą įmonių bankroto grėsmės diagnostika atliekama pagal principą: nuo bendriausio (integruoto įverčio) iki konkretaus (probleminių sričių įverčių ir diagnozuotą būklę lėmusių prieţasčių) vertinimo. Nustatytos diagnostikos etapų tarpusavio sąsajos ir jų turinys. Disertacijos tema yra išspausdinta 15 mokslinių publikacijų: šeši straipsniai – EBSCO Business Source Complete duomenų bazėje referuojamuose žurnaluose, du straipsniai – recenzuojamuose mokslo žurnaluose ir septyni – konferencijų, kuriose padaryti pranešimai, straipsnių rinkiniuose.
Description: Daktaro disertacija
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/4104
ISBN: 978-9955-28-782-7
Appears in Collections:Socialinių mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1855_Garskaite-Milvydiene_Disertacija.pdf1.73 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback