VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/4361

Title: Tretinio nuotekų valymo filtro užpildų tyrimai ir įrenginio kūrimas
Other Titles: Research on filter media for tertiary wastewater treatment and unit development
Authors: Šarko, Julita
Issue Date: 18-May-2023
Publisher: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Citation: Šarko, J. 2023. Tretinio nuotekų valymo filtro užpildų tyrimai ir įrenginio kūrimas: daktaro disertacija. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 196 p.
Abstract: Disertacijoje aprašomas kuriamas tretinio nuotekų valymo įrenginys, kuris gali būti taikomas tolesniam (po pagrindinio – biologinio valymo) buitinių nuotekų užterštumui mažinti. Pagrindinis tyrimo objektas yra tretiniam nuotekų valymui tinkami sorbciniai filtrų užpildai ir įrenginiai, skirti azoto ir fosforo junginiams sumažinti po biologinio nuotekų valymo. Disertacijos tikslas – sukurti mažo našumo tretinio nuotekų valymo įrenginį, kuris būtų naudojamas praktikoje po pagrindinio (biologinio) valymo šalinant iš biolo-giškai valytų nuotekų fosforo ir azoto junginius ir nenaudotų cheminių reagentų bei taupytų elektros energijos išteklius, būtų lengvai eksploatuojamas ir saugus. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, rezultatų apibendrinimas, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra. Pirmasis skyrius skirtas literatūros apžvalgai. Jame pateikta tretinio nuotekų valymo poreikio Lietuvoje ir pasaulyje apžvalga bei tretinio nuotekų valymo metodų ir technologijų, pasiekiamo teršalų šalinimo efektyvumo analizė. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai. Antrajame skyriuje pateikiamos laboratorinėmis ir realiomis sąlygomis atliktų tyrimų metodikos: aprašoma tyrimų eiga, bandomieji stendai, naudoti užpildai, tiriamų nuotekų užterštumo parametrai. Trečiajame skyriuje tiriamos nuotekų užterštumo mažinimo galimybės po pagrindinio nuotekų valymo. Pasiūlyta tretinio nuotekų valymo metodika. Pateikiami sukurto tretinio nuotekų valymo įrenginio rezultatai. Disertacijos tema paskelbta 11 straipsnių: keturi – Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį, vienas – konferencijų medžiagoje, Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidinyje, du – recenzuojamose tarptautinių konferencijų medžiagose, keturi – respublikinės konferencijos medžiagoje. Disertacijos tema perskaityti 7 pranešimai Lietuvos bei kitų šalių konferencijose.
Description: Daktaro disertacija
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/4361
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
J_Sarko disertacija.pdf3.79 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback